SẢN PHẨM MỚI

VIDEO CLIP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thứ tư, 10:40 Ngày 15/08/2018

Báo cáo tài chính bán niên 2018 Minh Hai JOSTOCO.

 

Chi tiết
Thứ năm, 09:54 Ngày 26/07/2018

Báo cáo Tài chính Quý II năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải.

Chi tiết
Thứ hai, 16:23 Ngày 21/05/2018

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Chi tiết
Thứ hai, 16:16 Ngày 21/05/2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Chi tiết
Thứ năm, 17:01 Ngày 10/05/2018

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CBTS XK MINH HẢI NĂM 2018.

Chi tiết
Thứ sáu, 11:16 Ngày 11/05/2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CPCBTS XK Minh Hải

Chi tiết
TOP