VIDEO CLIP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thứ sáu, 09:13 Ngày 20/10/2017

Báo cáo tài chính quý III năm 2017 của Minh Hải JOSTOCO

chi tiết
Thứ năm, 15:45 Ngày 24/08/2017

Báo cáo tài chính bán niên 2017 Minh Hai JOSTOCO

chi tiết
Thứ sáu, 11:48 Ngày 04/08/2017

Giải trình v/v nguyên nhân lỗ phát sinh âm vốn chủ sở hữu

chi tiết
Thứ tư, 09:30 Ngày 26/07/2017

Quyết định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của MINH HAI JOSTOCO

chi tiết
Thứ năm, 09:41 Ngày 27/07/2017

Thông tin tóm tắt của tổ chức đăng ký giao dịch

chi tiết
Thứ năm, 16:39 Ngày 27/07/2017

Thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.

chi tiết
TOP